برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

29 اردیبهشت 1395
16:00-18:00

0

ریال
شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس که صرفا متقاضی دریافت گواهی حضور می باشند

600,000

ریال
جنب همایش
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 1
دکتر محمدرضا کردی

29 اردیبهشت 1395
12:00-13:30

0

ریال
شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس که صرفا متقاضی دریافت گواهی حضور می باشند

600,000

ریال
جنب همایش
ظرفیت: 20
دکتر هادی کج باف نژاد

29 اردیبهشت 1395
16:00-17:30

0

ریال
شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس که صرفا متقاضی دریافت گواهی حضور می باشند

600,000

ریال
جنب همایش
ظرفیت: 20
آقای مهرداد شاه حسینی

29 اردیبهشت 1395
12:00-13:30

0

ریال
شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس که صرفا متقاضی دریافت گواهی حضور می باشند

600,000

ریال
جنب همایش
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 1
دکتر محمد آذربایجانی

29 اردیبهشت 1395
14:00-15:30

0

ریال
شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس که صرفا متقاضی دریافت گواهی حضور می باشند

600,000

ریال
جنب همایش
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 1
دکتر رضا نوری

29 اردیبهشت 1395
14:00-15:30

0

ریال
شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس که صرفا متقاضی دریافت گواهی حضور می باشند

600,000

ریال
جنب همایش
ظرفیت: 20
دکتر نادر رهنما

29 اردیبهشت 1395
16:00-17:30

0

ریال
شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس که صرفا متقاضی دریافت گواهی حضور می باشند

600,000

ریال
جنب همایش
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 18
دکتر ولی نوذری

29 اردیبهشت 1395
12:00-13:30

0

ریال
شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس که صرفا متقاضی دریافت گواهی حضور می باشند

600,000

ریال
جنب همایش
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 2
دکتر علیرضا امیدی

29 اردیبهشت 1395
14:00-15:30

0

ریال
شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس که صرفا متقاضی دریافت گواهی حضور می باشند

600,000

ریال
جنب همایش
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 1
دکتر علی رضا فارسی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.