برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

نویسندگان دانشجو و فرهنگی با مقالات ارائه

1,200,000

ریال
منظور از عضویت شماره یک، دانشجویان نویسنده ای است که مقالات آنها به صورت ارائه پذیرفته شده است.

نویسندگان دانشجو و فرهنگی با مقالات پوستر

800,000

ریال
منظور از عضویت شماره دو، دانشجویان و فرهنگیان نویسنده ای است که مقالات آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است.

نویسندگان غیر دانشجو و غیر فرهنگی با مقالات ارائه

1,400,000

ریال
منظور از عضویت شماره سه، نویسندگان غیر دانشجو و غیر فرهنگی است که مقالات آنها به صورت شفاهی پذیرفته شده است.

نویسندگان غیر دانشجو و غیر فرهنگی با مقالات پوستر

1,000,000

ریال
منظور از عضویت شماره چهار، نویسندگان غیر دانشجویی و غیر فرهنگی است که مقالات آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است.

شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس که صرفا متقاضی دریافت گواهی حضور می باشند

300,000

ریال
شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس، در روز برگزاری کنفرانس نیز می توانند با پرداخت هزینه، گواهی حضور را دریافت نمایند
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.

خدمات

رایگان
فرهنگیان گرامی با همان پرداخت هزینه اندک جهت دریافت گواهی حضور و اعطای مدرک دانش افزایی، از مزایای همایش و پذیرایی بهره مند خواهند شد.