لازم به ذکر است:نویسندگان در صورت درخواست چاپ بیش از یک مقاله خود می بایست مقاله پذیرفته شده به صورت ارائه خود را مقاله اول در نظر بگیرند(پرداخت هزینه کامل) و مقالات دوم به بعد را با پرداخت نصف هزینه (مطابق آنچه در منوی ثبت نام آمده است) متقاضی چاپ گردند.
25 اردیبهشت 1395

توجه:
*  هزینه شرکت در تمام کارگاهها برای دانشجویان و فرهنگیان گرامی  با 50 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.

* هزینه شرکت در همایش برای مقالات دوم به بعد تمام نویسندگان با 50 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.

لازم به ذکر است:نویسندگان در صورت درخواست چاپ بیش از یک مقاله خود می بایست مقاله پذیرفته شده به صورت ارائه خود را مقاله اول در نظر بگیرند(پرداخت هزینه کامل) و مقالات دوم به بعد را با پرداخت نصف هزینه (مطابق آنچه در منوی ثبت نام آمده است) متقاضی چاپ گردند.