کارگاه های اموزشی
29 اردیبهشت 1395

عنوان کارگاه:

1- تجویزفعالیت ورزشی ویژه افراد مبتلا به سرطان مدرس: دکتر رضا نوری از دانشگاه تهران

2- لیپولیز و گیاهان دارویی   مدرس:دکتر آذربایجانی

3- کاربرد Kinesiotape در آسیبهای ورزشی    مدرس: آقای مهرداد شاه حسینی

4- نقش روانشناسی مدرن در آسیب دیدگی ورزشی(تشخیص و ارائه راهکار)     مدرس:دکتر هادی کج باف نژاد از دانشگاه شیراز

5- تکنیکهای یادگیری حرکتی پنهان  مدرس:دکتر معصومه شجاعی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

6-تغذیه ورزشی   مدرس:دکتر محمدرضا کردی از دانشگاه تهران