عنوان [اندازه 14، بولد]

نام و نام‌خانوادگی1، نام و نامخانوادگی2، نام و نامخانوادگی3 [اندازه 12 بولد]

1. وابستگی نویسنده اول؛ 2. وابستگی نویسنده دوم؛3. وابستگی نویسنده سوم [ اندازه 10]

آدرس ایمیل نویسنده مسئول (فونت10) 

برای نگارش تمامی اجزاء مقالات از فونت  B Nazanin استفاده گردد.

عنوان مقاله: به صورت  Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.

نام نویسندگان:  به صورت بولد و با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود.

سازمان نویسندگان  (Affiliation):  به صورت بولد و با فونت اندازه 10 نگارش گردد.

قطع صفحه A4، اندازه حاشیه‌ها 2 سانتی‌متر، و فاصله بین سطرها 15/1 سانتی متر باشد.

 همچنین، هنگام ارسال مقاله، متن چکیده  و مقاله  کامل را همراه با منابع در کادری که برای وارد کردن مقاله تعیین شده است، وارد نمایید.

*      چکیده :

چکیده مقاله باید شامل تعریف مساله، روش و خلاصه‌ای از مهم ترین نتایج باشد. مجموعه مقالات کنفرانس مستقیماً از فایل الکترونیکی ورد ایجاد می‌شود.  چکیده در حداکثر 300 کلمه با قلم بی‌نازنین معمولی pt 10 تایپ شود.

واژه های کلیدی: واژه های کلیدی به تعداد حداکثر 5 واژه پس از چکیده درج شود. (ب نازنین 11) مقدمه دستورالعمل حاضر به عنوان الگویی برای نگارش در نرم‌افزار تهیه شده است. به منظور ایجاد سازگاری و هماهنگی در نگارش مقالات آن را به دقت رعایت فرمایید.     نویسندگان محترم توجه فرمایند که تعداد صفحات مقاله حداکثر باید 13 صفحه باشد. لازم است مقالات مطابق فرمت نگارش حاضر تهیه گردند.

*      بدنه اصلی مقالات

هر مقاله شامل این بخش‌ها می‌باشند:

1-     عنوان همایش (در قسمت بالای صفحه اول)

2-     عنوان مقاله

3-      اسم یا اسامی نویسندگان و عناوین علمی آنها و نام مؤسسه و آدرس الکترونیکی نویسندگان

4-     چکیده

5-     کلمات کلیدی

6-      مقدمه

7-     بدنه اصلی مقاله (پیشینه نظری، محدوده، مواد و روشها، یافته ها

8-     نتیجه‌گیری

9-      تشکر و قدردانی (در صورت لزوم)

10- منابع و مأخذ،

11- چکیده لاتین.

*      آماده‌سازی مقاله

اندازه حروف عنوان مقاله pt 14  با قلم بی‌نازنین سیاه وسط چین انتخاب شود. اندازه حروف نام نویسنده یا نویسندگان مقاله pt 10 با قلم بی‌نازنین سیاه، عنوان علمی نویسنده(گان) و نام مؤسسه نیز با قلم بی‌نازنین pt 10 تایپ شود. قلم مقالات فارسی بی‌نازنین و قلم مقالات انگلیسی تایمز هستند. اندازه حروف متن اصلی فارسی pt 11 انتخاب شود.

مقالات بر روی صفحه A4 و به‌صورت تک ستونه تایپ شوند، به‌صورتی که 20 میلیمتر از بالا، پائین،  20 میلیمتر از چپ و راست فاصله داشته و فاصله دو ستون از یکدیگر 10میلی‌متر ‌باشد. درضمن  فاصله بین خطوط یک فاصله‌ای می‌باشد. اولین خط از پاراگراف ابتدایی هر بخش نیاز به تورفتگی ندارد ولی برای سایر پاراگراف‌ها از تورفتگی به اندازه mm 5 استفاده نمائید.

عناوین هر بخش از ابتدای ستون و بدون رها نمودن فاصله تایپ شود. تایپ عنوان هر بخش با قلم بی‌نازنین سیاه pt 11 تایپ شود. برای عنوان مقاله و بخش‌ها از تزئیناتی مانند جعبه، زیرخط و غیره استفاده نشود. عناوین اصلی مقاله مطابق با ترتیب ذکرشده در ابتدای این بخش هستند. بین عنوان و متن هر بخش خطی رها نگردد. عناوین فرعی هر بخش لازم نیست پر رنگ‌تر از متن اصلی مقاله باشد. بین هر دو بخش مقاله، به عنوان مثال مقدمه و بدنه اصلی مقاله، یک خط رها شود. در مقالات به زبان فارسی از به‌کار بردن کلمات انگلیسی در داخل متن اجتناب شده و معادل فارسی آنها مورد استفاده قرار گیرد. در صورت نیاز واژه انگلیسی در پاورقی با ذکر شماره تایپ شود. اندازه حروف پاورقی pt 9 با قلم تایمز است.

 

 

*      نسخه‌های ارسالی به دبیرخانه

دبیرخانه همایش از بررسی مقالاتی که مطابق این دستورالعمل تهیه نشده باشند، معذور است. مقالات ارسالی جهت داوری باید فقط به صورت فایل ورد (Word) ارسال شوند. ارسال مقالات تنها از طریق پایگاه اینترنتی همایش امکان‌پذیر است. کلیه مکاتبات از طریق مکاتبه با نویسنده مخاطب، انجام خواهد گرفت.

*   جدول‌ها، شکل‌ها، نمودارها و عکس‌ها

کلیه اشکال و جداول باید در داخل متن مقاله و در نزدیکترین جای ممکن از اولین طرح در متن قرار گیرند. قرارگیری اشکال و جداول در وسط سطرها خواهد بود. شکل‌ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف باشند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه­ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. اگر شکل به صورت نمودار می‌باشد، ذکر کمیت مربوط به هر محور و واحد آن در شکل الزامی است.

هر شکل و یا جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر شکل و جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت (B Nazanin 10 pt پررنگ) در زیر شکل و بالای جدول نوشته می‌شود. اگر شکل یا جدولی نتیجه تحقیق حاضر نبوده و از مرجع خاصی برداشت شده است، باید شماره مرجع در انتهای عنوان آن شکل یا جدول در داخل کروشه ذکر شود. یک خط خالی در بالا و پایین هر شکل و یا جدول برای جدا کردن آن از متن الزامی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به جدول 1 و شکل 1 رجوع کرد.

*  منابع و مراجع

. صفحه منابع : منابع و مأخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شوند.

شیوه ارجاع در داخل مقاله باید به سبک APA باشد و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود.

مانند :   (موسوی، 1392: 25).     

برای منبعی با دو نویسنده و بیشتر :    (ابراهیم و همکاران ، 1388: 43)

در روش ارائه منابع و مأخذ در انتهای مقاله به صورت :

الف. برای کتاب : نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار): عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر، نوبت چاپ، محل انتشار.

ب. برای نشریه : نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار): «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره، محل چاپ، صفحات.

در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت روش ذکر منبع که توضیح داده شد، نشانی اینترنتی منبع نیز در ادامه آورده شود، و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید شود.

نحوۀ درج در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا خواهد بود و حداقل منابع مورد استفاده نباید از 15 منبع کمتر باشد.

*منابع باید به صورت APA نوشته شود. در داخل متن با نام نویسنده و سال ذکر گردد.

*      قالب تهیه سخنرانی :

نکته مهم در خصوص ارائه مقالات: چنانچه ارائه دهنده مقاله فردی غیر از نویسنده مسئول باشد، لازم است یک معرفی نامه از طرف نویسنده مسئول مقاله به قسمت پذیرش ارائه دهد. (کارت شرکت در همایش برای نویسنده مسئول صادر خواهد شد.)